Statut Stowarzyszenia „Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie „Góra Jerzego”Miasteczku Śląskim zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.

Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat tarnogórski zaś siedziba mieści sięgminie Miasteczko Śląskie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnejnapisem „Stowarzyszenie »Góra Jerzego«Miasteczku Śląskim”.

Stowarzyszenie może współpracowaćorganizacjamipodobnych celach.

ROZDZIAŁ II
CELESPOSOBY DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Kreowanie, inspirowaniepopieranie inicjatyw społecznychzakresie gospodarki, edukacji, kultury, sportuturystyki, ładu, bezpieczeństwaporządku publicznego oraz ochrony środowiskapromocji zdrowia.

 2. Budowanie więzi międzyludzkich.

 3. Propagowanie historiitradycji regionalnej.

 4. Pobudzanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa, kreowanie pozytywnych wzorów działalności obywatelskiejliderów społeczności lokalnej, propagowanie idei samorządności wśród ludzi młodych.

 5. Pomaganiezdobywaniu wiedzykwalifikacji umożliwiających ludziom zarówno młodym, jakstarszym pełnienie funkcji społecznychzawodowychspołeczeństwie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

  1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);

  2. Działalność portali internetowych (63.12.Z);

  3. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);

  4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

  5. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);

  6. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);

  7. Nauka języków obcych (85.59.A);

  8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

  9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

  10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);

  11. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

  12. Działalność klubów sportowych (93.12.Z);

  13. Wydawanie książek (58.11.Z);

  14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

  15. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

  16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);

  17. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);

  18. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);

 2. Działalność odpłatną pożytku publicznego:

  1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);

  2. Działalność portali internetowych (63.12.Z);

  3. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);

  4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z);

  5. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);

  6. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);

  7. Nauka języków obcych (85.59.A);

  8. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);

  9. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);

  10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z);

  11. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z);

  12. Działalność klubów sportowych (93.12.Z);

  13. Wydawanie książek (58.11.Z);

  14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);

  15. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);

  16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z);

  17. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);

  18. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);

  19. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);

  20. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWAOBOWIĄZKI

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczneprawne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,

 2. członków wspierających,

 3. członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnychnie pozbawiona praw publicznych oraz małoletniwieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizycznaprawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

Osoba prawna działaStowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

Członków zwyczajnychwspierających przyjmujedrodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Kandydat na członka składa pisemną deklaracjęzapewnieniem, iż popiera działalność Stowarzyszenia, zamierza współdziałaćrealizacji jego zadań statutowych, deklaruje obowiązującą składkę członkowską.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkładdziałalnośćrozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi ustanawiani są przez Zarząd na wniosek co najmniej 25 procent członków Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnegobiernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia po upływie roku od momentu przyjecia do Stowarzyszenia

 2. zgłaszania zmian w Statucie oraz głosowania nad zmianami w Statucie po upływie roku od momentu przyjecia do Stowarzyszenia,

 3. zgłaszania opiniiwniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

 4. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszeniaskreśleniulisty członków,

 5. pomocy Stowarzyszeniasprawach obrony jego praw członkowskich,

 6. korzystaniadorobku, majątkuwszelkich form działalności Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminuuchwał władz Stowarzyszenia,

 2. brania udziałudziałalności Stowarzyszeniarealizacji jego celów,

 3. opłacania składki członkowskiej ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

Członek wspierającyhonorowy posiada prawaobowiązki określone powyżej, za wyjątkiem biernegoczynnego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składki członkowskiej.

CzłonkostwoStowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacjiprzynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej pisemnie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań  odnośnie Stowarzyszenia,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,

 3. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutunieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres 6 miesięcy,

 • na pisemny wniosek 25 procent członków Stowarzyszenia,

 • z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członkówterminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady wymienione§ 20.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.

 2. Zarząd.

 3. Komisja Rewizyjna.

Ponadto organem doradczym Stowarzyszenia są zespoły problemowe działające na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

 1. Kadencja ZarząduKomisji Rewizyjnej trwa 3 lata – przy czym kadencja pierwszych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok.

 1. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia są tajne, równebezpośrednienastępują spośród nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów,obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.kolei pozostałe uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane sągłosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 2. Wybór pierwszych władz Stowarzyszenia odbywa się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane sąglosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje się raz do rokuterminie do 30 marca.

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały, przy obecności co najmniej połowy członkówpierwszym terminie,w drugim terminie bez względu na frekwencję.

Członkami zwyczajnymi –rozumieniu § 28 ust. 1 Statutu – są: założyciele oraz te osoby, które wstąpiłyszeregi Stowarzyszeniaotrzymały status członka zwyczajnego.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołujeszczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. Zarząd.

 2. Komisja Rewizyjna.

 3. 50 procent +1 liczby członków Stowarzyszenia.

O miejscu, terminieporządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków drogą internetową bądź pocztową, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działaniarozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalenie statutujego zmian,

 3. wybórodwołanie władz Stowarzyszenia

 4. rozpatrywaniezatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 5. ustalenie wysokości miesięcznej składki członkowskiejsposobu jej poboru,

 6. podejmowanie uchwałyrozwiązaniu Stowarzyszeniaprzeznaczeniu jego majątku.

Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi zebranie zgodnieporządkiem obradczuwa nad jego zgodnością ze statutemw szczególności:

 1. przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioskisprawie zmiany porządku obrad,

 2. zarządza wybory Sekretarza Zebrania,

 3. sprawdza listę obecnościstwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,

 4. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,

 5. sprawuje pieczę nad spokojemrealizacją porządku obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,

 6. po wyczerpaniu spraw zamieszczonychporządku obrad ogłasza zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie Członków wybiera ze swego gronagłosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania:

 1. prezesa,

 2. członków Zarząduliczbie 3 osób,

 3. Komisję Rewizyjną.

Walne Zebranie Członków podejmuje decyzjęsposobie wyboru członków Zarządu.

Władze Stowarzyszenia konstytuują się od momentu ogłoszenia wyników wyborów.

Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczącysekretarz zebrania. Protokół powinien zawierać: numer, datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącegosekretarza zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, nrtreść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planówzałączoną listę obecności członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia jest organem Stowarzyszenia, który nim zarządzareprezentuje jesądziepoza nim.

Zarząd działa na podstawie niniejszego statutu,także ustawystowarzyszeniach oraz innych właściwych przepisów.

Zarząd składa się z 4 osób,tym prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza.

 1. Członkowie Zarządu wrazprezesem Stowarzyszenia na swoim pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę prezesa, skarbnikasekretarza.

 2. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy głosy będą się równoważy, wtedy głos stanowiący należy do prezesa.

 3. Mandaty członków Zarządu wygasajądniem odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 4. Członkowie Zarządu mogą być zawieszeniczynnościach przez Walne Zebranie Członków.

 5. Walne Zebranie może odwołać prezesa, członka Zarządu lub cały Zarząd, przed upływem kadencji Zarządu.

 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje obowiązki osobiście.

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnieniazakresie zarządzania Stowarzyszeniem,wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub inne zapisy statutu, dla pozostałych władz Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Zarządu między innymi należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania,

 2. ustalenie projektu budżetu Stowarzyszenia,

 3. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnieobowiązującymi przepisami,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie decyzjisprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomegonieruchomego Stowarzyszenia,

 6. zwoływanie zwyczajnychnadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,

 7. podejmowanie uchwałsprawie przyjmowaniawykluczania członków,

 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 9. zwoływanie spotkańmieszkańcami Miasteczka Śląskiego.

Do składania oświadczeń woli, udzielania pełnomocnictw, jak również wszelkich pismprzedmiocie prawobowiązków majątkowych,imieniu Stowarzyszenia, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu – reprezentacja dwuosobowa. Do składania pozostałych pismdokumentów, wymagany jest podpis prezesa lub jego zastępcy.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Walnego Zebrania Członków zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyćStowarzyszeniu lub innej strukturze organizacyjnej konkurencyjnej jako wspólnik lub członek Zarządu.

Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionymustawiestowarzyszeniach, statucie oraz uchwałach Walnego Zebrania Członków.

 1. Zarząd odbywa swoje posiedzeniamiarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 2. Posiedzenia odbywają sięsiedzibie Stowarzyszenia lubinnym miejscu wyznaczonym przez Zarząd.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes,w czasie jego nieobecności inny członek Zarządu wyznaczony przez prezesa.

 4. Posiedzenie Zarządu musi się odbyć nie później niżciągu 14 dni od daty złożenia wnioskujego zwołanie.

 5. Prezes zawiadamia członków Zarząduzwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed jego terminem.

 6. Zawiadomienie powinno zawierać porządek obrad oraz materiały dotyczące spraw nim objętych.

 7. W posiedzeniu mają prawo uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zarząd, bez prawa głosu.

 1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu oraz protokolanta,ile takowy został ustanowiony.

 2. Protokoły winny zawierać: numer, datę, porządek obrad, imionanazwiska obecnych członków Zarządu, ewentualnie innych osób, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne.

 3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 4. Zatwierdzone protokoły są przechowywane wrazuchwałamiksiędze uchwał Zarządu.

Koszty działania Zarządu pokrywa Stowarzyszenie.

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją składa się3 członków.

 1. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 2. Członkowie Komisji winni tylko osobiście wypełniać swoje prawaobowiązki.

 1. Mandaty członków Komisji wygasajądniem odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

 2. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Komisjiczasie trwania jej kadencji, wakat musi być uzupełniony przez samą Komisjędrodze kooptacji pod warunkiem zatwierdzenia powyższej zmiany przez najbliższe Walne Zebranie.

Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu. Wybór następujegłosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się raz na pół roku. Zwołuje je Przewodniczący Komisji.

 2. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub na pisemne żądanie jednegoczłonków Komisjiwinno się ono odbyć najpóźniejciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu.

 3. W posiedzeniu Komisji może uczestniczyć Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Zarządu – bez prawa głosu.

 4. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego – bez prawa głosu.

 5. Za zgodą Prezesa Stowarzyszenia Komisja może powołać rzeczoznawców lub specjalistów, do współpracy lub opracowania określonych zagadnień.

 6. W celu wykonania swych statutowych działań, Komisja ma prawo żądać od Zarząduczłonków Stowarzyszenia wszelkich sprawozdańwyjaśnień, przeglądać księgidokumenty oraz sprawdzać stan majątku Stowarzyszenia.

 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów,głosowaniu jawnym.

 2. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

Z czynności kontrolnych Komisja sporządza protokół zawierający:

 • Numer protokołu,

 • Datęprzedmiot kontroli,

 • Nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych podczas kontroli,

 • Wykaz dokumentówdowodów na podstawie, których wydano ocenęwynik kontroli,

 • Godzinę rozpoczęciazakończenia kontroli,

 • Podpisy przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.

 1. Z każdego posiedzenia Komisji, Przewodniczący sporządza protokół, który powinien zawierać:

 • Kolejny numer protokołu,

 • Datęmiejsce posiedzenia,

 • Porządek obrad,

 • Teksty podjętych uchwał oraz wyniki głosowania,

 • Listę obecności.

 1. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisjiwinien być przechowywanybiurze Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja jest organem kontrolnym, który sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia. Do kompetencji Komisji należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarząduwnioskami wynikającymiprzeprowadzonej kontroli,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członkówrazie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządujego statutowych obowiązków,także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członkówrazie nie zwołania go przez Zarządterminie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wnioskówudzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEKFUNDUSZE

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

Źródłami pochodzenia majątku są:

 1. składki członkowskie,

 2. darowizny, zapisyspadki,

 3. dotacje,

 4. wpływydziałalności statutowej.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowąrachunkowość zgodnieobowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTUROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwałyrozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałęrozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

W sprawach nie uregulowanychstatucie, dotyczących rozwiązania lub likwidacji, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawastowarzyszeniach.

%d bloggers like this: