Regulamin biegu

Najnowsze informacje umieszczamy tutaj: Informacje

Regulamin biegu I Półmaraton Miasteczkowskich Lasów

1. Organizatorzy: 

 • Stowarzyszenie „Góra Jerzego” w Miasteczku Śląskim, 
 • Przy wsparciu: UM i MOK w Miasteczku Śląskim, OSP Żyglinek, firmy KORAL i innych…

Strona internetowa Biegu: https://gorajerzego.zamiast.net/bieg

Profil na portalu Facebook: facebook.com/gorajerzego

2. Cel imprezy:

 • integracja środowiska biegaczy i społeczności lokalnej, 
 • popularyzacja biegania jak najprostszej formy ruchu, 
 • promocja zdrowego i aktywnego trybu życia,  poprzez spędzanie wolnego czasu na sportowo, promocja walorów przyrodniczych Gminy  Miasteczko  Śląskie,  promocja lasów Nadleśnictwa Świerklaniec.

3. Termin, miejsce biegu głównego oraz biegów towarzyszących i trasy:

 • Bieg  „I Półmaraton Miasteczkowskich Lasów” odbędzie się 4 czerwca 2022 r. (sobota) na terenie Parku Rubina oraz na terenach Nadleśnictwa Świerklaniec i Gminy Świerklaniec. 
 • Start odbędzie się o godzinie 12:00 z Parku Rubina w Miasteczku Śląskim. Zawodnicy na starcie powinni stawić się już o godzinie 11:50. 
 • Długość  trasy I biegu to około 21,5 km. Limit czasu dla I biegu to 4 h. 
 • Długość  trasy II biegu to około 11 km. Limit czasu dla II biegu to 2 h.
 • Biegi dla dzieci na dystansie ok. 500 m.
 • Trasy będą oznakowane taśmą biało-czerwoną, strzałkami kierunkowymi, oznaczony będzie każdy km. Na 11/5/ km trasy będzie znajdował się  punkt kontrolny wraz z punktem z napojami i żywieniowy. W kilku miejscach biegnących będą kierować wolontariusze. 
 • Trasa biegu jest w 90% przełajowa, nieatestowana, prowadzić będzie po drogach i ścieżkach leśnych. 
 • Zapewniamy elektroniczny pomiar czasu. 

4. Uczestnictwo:

 • Ze względów technicznych oraz z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przeprowadzenia biegu, limit zgłoszeń wynosi 150 zawodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu zawodników. 
 • W biegu prawo startu mają osoby, które w dniu 04 czerwca 2022 r. mają ukończone 16 lat. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać ważny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem,  na podstawie którego będzie można stwierdzić tożsamość i wiek zawodnika. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizatorzy mają prawo odmówić uczestnikowi wzięcia udziału w biegu. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu. Brak zgody opiekuna prawnego uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.  Biuro zawodów mieści  się na terenie Parku Rubina, czynne w godzinach od 9:30 do 11:30. 
 • Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu biegu.
 • Dla bezpieczeństwa zawodników zabrania się uczestnictwa w biegu z zwierzętami.

5. Zgłoszenia i opłata startowa :

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są on-line, do dnia 24 maja 2022 r za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej 

https://www.zmierzymyczas.pl

Udział w Biegu jest BEZPŁATNY.

UWAGA: w przypadku osiągnięcia limitu miejsc (150) przed upływem ww. terminu, rejestracja zostanie zakończona. Utworzona zostanie lista rezerwowa z której uzupełniana będzie lista zasadnicza w przypadku rezygnacji. 

Za zgłoszenie uczestnictwa uważa się: wprowadzenie danych za pośrednictwem formularza wskazanego wyżej, następnie dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika druku oświadczenia (w biurze zawodów przed biegiem) 

Opłatę w formie kaucji w wysokości  20,00 zł  należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Góra Jerzego mBank  nr 34 1140 2004 0000 3802 7492 0639

Kaucja zostanie uczestnikowi zwrócona w Biurze Zawodów przed biegiem po dokonaniu formalności związanych ze zgłoszeniem. W przypadku gdy zapisana osoba nie zgłosi się na start biegu kaucja przepada i zasili budżet nagród dla pozostałych uczestników.

Lista startowa będzie zawierać tylko zawodników z dokonaną płatnością.

W ramach zgłoszenia Organizatorzy zapewniają: numer startowy z pakietem, elektroniczny pomiar czasu,  napoje i poczęstunek na trasie i mecie, posiłek po biegu, zabezpieczenie medyczne, medal po ukończeniu biegu.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć, filmowania na potrzeby promocyjne oraz wykorzystania ww. materiałów do celów promocyjnych w Internecie, prasie lub w transmisjach telewizyjno-radiowych oraz na inne potrzeby związane z realizacją swoich zadań statutowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczenie na nośnikach elektronicznych, w katalogach oraz w mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjne, związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów. Uczestnicy wyrażają zgodę na użycie i publikację ich wizerunków przez Organizatorów (filmy, galerie zdjęć).

6. Klasyfikacja i nagrody:

Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn w bieg I (21,5 km)bieg II (10 km) oraz kategorie wiekowe:

Nagrody w klasyfikacji open 21,5 km/10 km  kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce puchar 
 • II miejsce  puchar 
 • III miejsce puchar;

Nagrody w kategoriach wiekowych, puchary za miejsca od 1-3

 • K 1 – od 16 do 39 lat 
 • K 2 – od 40 do 59 lat 
 • K 3 – od 60 do 99 lat i starsi 
 • M 1 – od 16 do 39 lat
 • M 2 – od 40 do 59 lat 
 • M 3 – od 60 do 99 lat i starsi

Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z kategorią open.

W biegu II (10 km) za kategorie wiekowe jw, przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zawartość pakietu startowego, jak i ilość nagród rzeczowych i ewentualne losowanie uzależnione jest od pozyskanych sponsorów.

7. Postanowienia końcowe

 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na punkcie kontrolnym i mecie biegu (ratownik). 
 • Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie. 
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane w widocznym miejscu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego uniemożliwiającego identyfikację zawodnika. 
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych. 
 • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. 
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 • Organizatorzy zapewniają poufność danych osobowych zgodnie z RODO. Klauzula informacyjna znajduje się tutaj i stanowi składową część niniejszego Regulaminu. Można też odnaleźć ją wpisując adres strony https://gorajerzego.zamiast.net/bieg/rodo
 • Organizatorzy proszą o przestrzeganie obowiązujących w czasie trwania imprezy zasad sanitarnych, podporządkowania się do poleceń porządkowych.
 • W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym Regulaminie ostateczna decyzja należy do Organizatorów.

Kontakt:     Jan Gaida,  tel.  723 617 879


Projekt Spoiwo, a także będący jego częścią I Półmaraton Miasteczkowskich Lasów korzysta ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Nasza inicjatywa to grant w ramach poddziałania 19.2 pt. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: